ฉลาก msds ของถุงมือไนไตร halyard

พันธมิตรความร่วมมือ

น้ำมันซิลิโคน MPH 350 medium viscous, pharma- ฉลาก msds ของถุงมือไนไตร halyard ,• ชนิดของวัสดุ NBR (ยางไนไตรล์) • ความหนาของวัสดุ >0,11 mm • เวลาในการซึมผ่านของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ >480 นาที (การซึมผ่าน: ระดับ 6)SAFETY DATA SHEET2.2 องค์ประกอบของฉลาก การติดฉลากตามข้อก าหนด ... ที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ท าจากยาง ไนไตร ...Delo XLI Corrosion Inhibitor - Premixed

หมายเลขการปรับปรุงแก้ไข: 1 วันที่ปรับปรุงแก้ไข: พฤษภาคม 11, 2020 2 of 7 Delo XLI Corrosion Inhibitor - Premixed

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L034

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L034 Product Rev. Page Date CHASSIS GREASE (NLGI 2) 0 1/15 26/06/2017 Additional Information Available from : Quality Analysis Department

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

องค์ประกอบของฉลาก: ... ไม่ถือว่ามีอันตรายต่อผิวหนัง ใช้ถุงมือ ... การใชง้าน สวมถุงมือทนสารเคมีเช่น ถุงมือไนไตรล์ลาเท็กซ์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามข้อก าหนด(EU) ที่ 1907/2006

2.2 ส่วนประกอบของฉลาก การติดฉลาก (ข้อก าหนด(ec) เลขที่ 1272/2008) รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ ระวัง ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย - MODERN CHEMICAL

องค์ประกอบของฉลาก ... ้สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ... หกใส่บางส่วนควรใช้ถุงมือที่ท ามาจากยางไนไตร์ล ถุงมือ

ยและประเภทย่อย - Carl Roth

แนะนำให้ตรวจสอบการกันสารเคมีของถุงมือป้องกันที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผู้จัดจำหน่ายถุงมือดังกล่าว. NBR (ยางไนไตรล์) 0,4 mm.

2015 MSDS TOA POLYURETHANE 2K MATT HARDENER …

ถุงมือ และอุปกรณ์ระบายอากาศ ตามข้อกําหนดของ NFPA ... มีฉลากระบุคําเตือนทีชัดเจน ... หรือ ไนไตรล์(Nitrile) สามารถใช้ครีมทาเพือป้องกัน ...

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามข้อก าหนด(EU) ที่ 1907/2006

2.2 ส่วนประกอบของฉลาก การติดฉลาก (ข้อก าหนด(ec) เลขที่ 1272/2008) รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ ระวัง ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ถุงมือไนไตรตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง : ASAP - Imarket(thailand)co.,ltd

ถุงมือไนไตรตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง แบรนด์ : asap. ถุงมือยางไนไตรคุณภาพสูงแบบไม่ปลอดเชื้อ ชนิดไม่มีแป้งและใช้ได้ครั้งเดียว

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย - ExxonMobil

อย่าเก็บในภาชนะเปิดหรือไม่ติดฉลาก ... เสียหาย ประเภทของถุงมือที่ใช้สำหรับการทำงานกับสารเคมีนั้นรวมถึง : ... ถุงมือยางไนไตรล์ ...

IPA | ฐานข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Laminated film ซึ่งควรมีระยะเวลาที่จะทำให้เกิดการซึมผ่านผนังของถุงมือ (Permeation …

MATERIAL SAFETY DATA SHEET - sherwood.co.th

ถุงมือยาง ขอควรระวังดา นสงิ่แวดลอ ม : ป องกันไม ใหส ารไหลลงสพู ื้นดิน, ทางระบายน้า, ท อระบายน้าและทอ น้าทงิ้

Safety Data Sheet อะซีโตนAcetone - APC BKK

P280 : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ แว่นตานิรภัย หน้ากากกันสารเคมี ผลกระทบ Response ถ้าสัมผัสผิวหนัง P303+P361 +P353 :

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L034

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L034 Product Rev. Page Date CHASSIS GREASE (NLGI 2) 0 1/15 26/06/2017 Additional Information Available from : Quality Analysis Department

ข้อมูลความปลอดภัย - Alfa Laval

การขอ msds: +66-2696-4125 ส่วน 2 การบ่งชี้อันตราย การแยกประเภท: ไม่ได้จำแนกประเภทตามการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบ ...

NH H PO - Carl Roth

แนะนำให้ตรวจสอบการกันสารเคมีของถุงมือป้องกันที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผู้จัดจำหน่ายถุงมือดังกล่าว. NBR (ยางไนไตรล์) >0,11 mm

SAFETY DATA SHEET QC -SDS L031

QC PTT SAFETY DATA SHEET -SDS L031 Product Rev. Page Date PTT MP GREASE (NLGI 3) 0 1/14 26/06/2017 Additional Information Available from : …

ยและประเภทย่อย - Carl Roth

แนะนำให้ตรวจสอบการกันสารเคมีของถุงมือป้องกันที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผู้จัดจำหน่ายถุงมือดังกล่าว. NBR (ยางไนไตรล์) 0,4 mm.

7664-93-9 - chemtrack.org

การป้องกันมือ: ถุงมือชนิดที่ ... เปอร์คลอเรต, ไนโตรมีเทน, ฟอสฟอรัส, และไนไตรต์. เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ: ไซโคลเพนตะไดอีน, ไซโคลเ ...

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย: Copper(II) carbonate, basic

แนะนำให้ตรวจสอบการกันสารเคมีของถุงมือป้องกันที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผู้จัดจำหน่ายถุงมือดังกล่าว. NBR (ยางไนไตรล์) >0,11 mm

Product Rev Page Date EP GREASE (NLGI 2) 13 31/7/2019

SAFETY DATA SHEET QC-SDS-L032 Product Rev. Page Date EP GREASE (NLGI 2) 1 3/13 31/7/2019 Additional Information Available from : Quality Analysis Department

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย - Merck Millipore

หน้า 2 ของ 11 2.2 องค์ประกอบของฉลาก การติดฉลาก (ข้อก าหนด(ec) เลขที่ 1272/2008) ไม่ใช่สาร หรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(ec) เลขที่ 1272/2008

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตามข้อก าหนด(EU) ที่ 1907/2006

2.2 ส่วนประกอบของฉลาก การติดฉลาก (ข้อก าหนด(EC) เลขที่ 1272/2008) ... ถุงมือไนไตรล์ ความ หนาของถุงมือ : 0 .11 mm

SAFETY DATA SHEET

การป้องกันมือ - กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ท าจากยาง ไนไตรล์